หนังโป๊

SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง
SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

         บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (“ชิปป๊อป” หรือ “เรา“) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่ออธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของเรา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะคลอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการ http://qlll.net/  แอปพลิเคชันและช่องทางอื่นใดที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีขึ้นในอนาคตของเรา (“แฟลตฟอร์ม”) เท่านั้น

         นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการของแพลตฟอร์ม กรุณาศึกษาเกี่ยวนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนเข้าใช้บริการเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่เราใช้เพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว สำหรับการใช้แพลตฟอร์มในแต่ละครั้งจะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการของชิปป๊อปและเพื่อปรับปรุงการให้บริการของชิปป๊อป เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ต้นทางเเละปลายทางการจัดส่ง ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หน้าบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หมายเลขบัตรเครดิต ยอดเก็บเงินปลายทาง ใบเสร็จรับเงิน
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการและแพลตฟอร์มของชิปป๊อป เช่น ข้อมูลรายการขนส่ง หมายเลขไอพี คุกกี้
  5. ข้อมูลที่ท่านกรอก ส่ง หรืออัพโหลดแก่เรา เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Passcode) อีเมล (Email Address) หมายเลขพัสดุ หมายเลขพัสดุจากขนส่ง ไฟล์ข้อมูลปลายทาง
  6. ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในกรณีที่ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียดังกล่าว เช่น Facebook
  7. ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม เช่น ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GPS)
  8. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งหรือมีกฎหมายอนุญาต
  9. ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน
  โดยเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นจากช่องทางที่หลากหลายดังต่อไปนี้
  1. การลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
  2. การซื้อสินค้า และ/หรือ การใช้บริการของเรา
  3. สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างท่านกับเรา
  4. การสนทนาและบันทึกการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างท่านกับเรา เพื่อสอบถามข้อมูล การบริการ หรือการช่วยเหลือด้านการใช้งาน
  5. การเคลมพัสดุหรือการทำประกันพัสดุ
  6. การใช้งานและการเยี่ยมชมของท่านผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงการใช้คุกกี้หรือโปรแกรม tracking อื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  7. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการขนซึ่งซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท
  8. การเชื่อมกับต่อกับ Facebook ซึ่งเราอาจขอให้ท่านป้อนรหัสผ่าน Facebook ของท่าน โดยเราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บรหัสผ่านดังกล่าว
  9. แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า
  10. การเข้าร่วมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ
  สำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดที่เรามิได้เป็นผู้จัดทำ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์หรือช่องทางดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์หรือช่องทางดังกล่าวได้ และเราไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์หรือช่องทางเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการตามนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทที่จำเป็นต่อการให้บริการของชิปป๊อป ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของชิปป๊อปได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเราจะรวบรวม เก็บรักษา อัพเดท แบ่งปัน ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้เพียงเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อใช้ในการติดต่อ การให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อท่าน การเช็คสถานะพัสดุ การดูแลลูกค้า การเคลมและประกันพัสดุ การค้นหาจุดบริการ การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของท่านหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของท่านในบริการของชิปป๊อปเพื่อพัฒนาและควบคุมคุณภาพบริการของชิปป๊อปให้ตอบสนองต่อการใช้บริการได้อย่างถูกต้องในกรณีหน่วยงานอื่นที่เราว่าจ้างดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์การเป็นตัวกลางในการจัดส่งพัสดุ การรับจ้างช่วง การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสินค้าของชิปป๊อป เป็นต้น เราจะกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน รวมทั้งกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการของชิปป๊อป
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้
  1. การบริหารจัดการภายในองค์กรเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการของชิปป๊อป การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา โดยเราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับบริการและสินค้าต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น
  2. ผู้ให้บริการเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การโทรคมนาคม การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการด้านเทคโนโลยี การชำระเงิน การขนส่ง การเงินและการบัญชี การตลาด ประกันภัย การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแต่ละราย
  3. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างท่านกับเรา
  4. พันธมิตรทางธุรกิจเราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์หรือประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อติดต่อประสานงานและให้บริการต่าง ๆ โดยเราจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อบริการหรือสินค้าของเรา
  5. การถ่ายโอนธุรกิจเราอาจเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
  6. การดำเนินการตามกฎหมายหรือคำสั่งหน่วยงานรัฐเราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก คำสั่งหน่วยงานรัฐ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ
  7. บุคคลภายนอกเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ หรือเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งเราได้เข้าทำสัญญา ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 5. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย และ/หรือบนเซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในต่างประเทศ
 6. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา และเป็นระยะเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหรืออาจมากกว่าระยะเวลาดังกล่าวในกรณีที่เรายังสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราหรือตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
 7. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้การให้บริการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ เป็นไปอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ท่านจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งเรา เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
 8. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น โดยท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
  2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
  3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
  4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
  5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
  6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน
  7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่ชิปป๊อปตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบภายใน 30 วันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
 9. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านและภายใต้ความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออาจเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับข้อมูล โปรโมชั่น หรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากบริการหรือสินค้าของชิปป๊อปก็ได้ เพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ชิปป๊อปทราบ
 10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หน้าบัญชีธนาคาร สเตจเม้นท์ย้อนหลัง เป็นต้น นอกจากนี้เราจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่ไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด
 11. การใช้คุกกี้ (Cookies)คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเราอาจใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อการเข้าสู่ระบบของท่านอย่างต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัย การพัฒนาการให้บริการของชิปป๊อปให้มีประสิทธิภาพ การประเมินการใช้บริการของท่าน และการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์มิให้ใช้งานคุกกี้หรือเครื่องมื่ออืน ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การปิดหรือจำกัดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของชิปป๊อปได้อย่างเต็มที่
  1. ประเภทคุกกี้
   1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนแพลตฟอร์มแก่ท่านและทำให้ท่านสามารถใช้คุณลักษณะที่สำคัญได้ คุกกี้เหล่านี้จะช่วยในด้านการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ เราจึงจำเป็นต้องใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่ท่าน
   2. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies)คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำสิ่งที่ท่านเลือกเมื่อใช้งานแพลตฟอร์ม เช่น การจดจำข้อมูลการสร้างขนส่งครั้งล่าสุดของคุณ โดยคุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้แบบถาวรซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สะดวกต่อการใช้งานและอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลเมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มในครั้งต่อไป ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ต่อไป ท่านสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่าน Browser ของท่านได้ด้วยตนเอง
   3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของแพลตฟอร์มและทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
   4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่านเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยคุกกี้นี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด และนำเสนอโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ ในการใช้คุกกี้นี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราภายใต้ความยินยอมของท่าน
  2. การจัดการ Cookies

   ท่านสามารถต้ังค่ามิให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้โดยเลือกที่เมนูตั้งค่าคุกกี้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือที่ จัดการความเป็นส่วนตัว

 12. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
 13. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวชิปป๊อปอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา หรือ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้แพลตฟอร์ม การที่ท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเราต่อไปภายหลังที่ได้มีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราอาจขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้
 14. ช่องทางการติดต่อในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ เว็บไซต์ SHIPPOP ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ ให้บริการของชิปป๊อปต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราผ่านช่องทางดังนี้
  บริษัท​ ชิปป๊อป​ จำกัด​ (สำนักงานใหญ่)​อาคารเซนจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า ชั้น 6 ห้อง 601เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400อีเมล contact@qlll.netเว็บไซต์ http://qlll.netโทรศัพท์ 02-113-6669

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

SHIPPOP

บริษัท​ ชิปป๊อป​ จำกัด​ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 15 ห้อง 601 ชั้น 6อาคารเซนจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่าถนนพญาไท แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400เลขผู้เสียภาษี 0105558183739ดาวน์โหลดแอป ฟรี!

ติดต่อเรา

(+66) 2-113-6669
บริการ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน LINE


© Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved by SHIPPOP
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|